ЕТ ВИКРИС – НУРАН КАРАГЬОЗЯН изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Целта на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, които през 2019 г. са реализирали оборот от минимум 500 000 лв., предназначен за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очаква се в резултат от подкрепата по процедурата да се постигне положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, както и стабилност на работните места.
Размерът на проектното финансиране е 50 000 лева, от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.
Продължителността на проекта е 3 месеца – от 04.11.2021 г. до 04.02.2022 г.